Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van OpenUp.

Wat als mijn psycholoog afwezig is door ziekte of vakantie?

Als je psycholoog ziek is of vakantie heeft, spreken jullie samen af wat voor jou het beste is. Je kunt hierbij kiezen om het contact voort te zetten met een vervangende psycholoog of juist even een pauze te nemen. Indien het niet mogelijk is om dit samen met jouw psycholoog te bespreken (bijvoorbeeld in het geval van ziekte van de psycholoog) nemen wij binnen 2 werkdagen contact met je op om de opties te bespreken. 

Hoe zit het met het intellectueel eigendom van OpenUp?

Je mag alle informatie op deze website kosteloos gebruiken, zolang je de informatie niet kopieert, verspreid of op een andere manier misbruikt. Informatie op deze website mag alleen hergebruikt worden volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder dat je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van hebt gekregen is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website her te gebruiken.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb over OpenUp?

Mocht je klachten over ons hebben, dan hopen wij dat we dit samen met jou kunnen bespreken. In eerste instantie kan je dit bespreken met jouw psycholoog. Lukt dit niet of kan dit niet? Dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van iPractice. Deze klachtenfunctionaris is zodanig getraind dat zij – naast de eerste klachtopvang – ook een bemiddelende rol kan spelen bij de afhandeling van je klacht. De klachtenfunctionaris is aangesteld via de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), voor meer informatie zie www.lvvp.info of bel met (088) 234 1606.

Hoe is het geregeld met aansprakelijkheid?

Bij OpenUp doen wij er alles aan om jou een zo goed mogelijk advies te geven. Daarbij werken wij als goed opgeleide psychologen via onze beroepscode. De adviezen die OpenUp je geeft zijn altijd geheel vrijblijvend. Dit betekent dat OpenUp niet aansprakelijk gesteld kan worden voor gevolgschade. Elke deelname aan een behandeling is dus volledig voor jouw eigen risico. In juridische taal is het belangrijk om dit te weten: 

  • OpenUp is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Open up is uitgegaan van de door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vorm van vrijetijdsbesteding. 
  • De door OpenUp verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. OpenUp is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door de opdrachtgever. 
  • OpenUp is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Kan ik ook gebruikmaken van de diensten van OpenUp als ik jonger ben dan 18 jaar?

Nee, helaas niet. Onze dienstverlening is alleen voor volwassenen van 18 jaar en ouder. 

 

Ben je jonger dan 18 jaar en wil je toch laagdrempelig met iemand praten? Neem dan eens een kijkje op de website van de Kindertelefoon of op de website van Jongerenhulp.

Hoe is mijn privacy bij jullie gewaarborgd?

Bij OpenUp vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij zijn dan ook NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg. 

 

Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat je er als (toekomstig) gebruiker van onze diensten zeker van kan zijn dat de persoonsgegevens die je met ons deelt in veilige handen zijn. Hieronder hebben we de uitgangspunten beschreven waarop ons beleid omtrent privacy & data trust. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze gedetailleerde privacy statement.

 

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Wanneer je aan een van onze psychologen een hulpvraag stelt ga je een zogenoemde ‘geneeskundige behandelovereenkomst’ aan. Hiermee geef je ook toestemming voor het gebruik van je gegevens daar waar wij deze nodig hebben om jou goed te helpen met jouw hulpvraag. Behalve voor (psycho)medische en wettelijke doeleinden verwijderen wij gegevens, met betrekking tot je behandeling, zoveel mogelijk nadat deze is afgelopen. Je kan ten alle tijden je gegevens bij ons opvragen of laten verwijderen. Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van je gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm voor de verbetering van onze diagnostiek en behandeling. Daarmee verbeteren wij onze (psycho)medische zorg voor toekomstige cliënten. Wij verwerken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze noodzakelijk zijn.

 

Wie mogen mijn persoonlijke gegevens inzien?

Inzichtelijkheid in en verwerking van je persoonsgegevens is beperkt. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling hebben toegang tot je (psycho)medische gegevens, overige persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering. Onze behandelaars zijn medisch gecertificeerd en vallen onder een beroepsgeheim. Overige medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Daar waar mogelijk werken wij zoveel mogelijk met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.

 

Hoe zit het met de beveiliging van onze online systemen en partijen waarmee wij samenwerken?

Onze systemen en processen zijn beveiligd om te voorkomen dat je gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn. Alle partners waar wij mee werken voor het leveren van onze diensten zijn geselecteerd op basis van strikte eisen met betrekking tot hun betrouwbaarheid, integriteit en veiligheid. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met al onze partners.

 

Voldoet OpenUp aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen?

Ja, wij voldoen aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen. Wij voldoen aan alle richtlijnen die gelden binnen het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en bestaande regels over privacy in de zorg. Wij zijn NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

 

 

 

 

 

 

 

Heeft mijn psycholoog het recht om de consults of het chat contact stop te zetten?

Ja, mocht jouw psycholoog tijdens de consults of het chat contact inzien dat een andere vorm van zorg toch beter bij jou past, dan mag de psycholoog besluiten om geen vervolg te geven aan de consults of het chat contact. 

 

Dit gaat uiteraard in duidelijk overleg met jou, waarin ook uitgelegd wordt waarom deze keuze gemaakt is.

 

Eventuele voorafbetaalde consults zullen worden terugbetaald indien onze psycholoog besluit de consults te stoppen.

Hoeveel kost OpenUp?

Wij geloven dat psychologen toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Daarom is de eerste kennismaking altijd gratis. Daarna kan je een strippenkaart kopen voor 3 consults van 25 minuten. Je betaalt hiervoor €99.  

 

Heeft jouw werkgever een samenwerking met OpenUp? Dan worden de consulten betaald door je werkgever. Vraag aan de online psycholoog hoeveel consulten jouw werkgever betaald.  

 

Heeft jouw zorgverzekeraar een samenwerking met OpenUp? Dan kan het zijn dat de consults vergoed worden vanuit je aanvullende verzekering. OpenUp wordt vanuit de basisverzekering niet vergoed. Vraag aan de online psycholoog hoeveel consulten jouw zorgverzekeraar vergoed.

Op welke tijden vindt een consult plaats?

Wij zijn maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 21:00 beschikbaar voor een consult. Op de zaterdag zijn wij beschikbaar van 13:00 tot 17:00. Tijdens het boeken van een consult kan jij zelf aangeven welke tijd jou het beste uitkomt.

 

Zit je in een crisissituatie en zijn wij niet beschikbaar? Neem dan contact op met de (vervangende) huisarts of huisartsenpost.

Hoeveel online consults mag ik boeken?

Tijdens het kennismakingsconsult onderzoek je samen met je psycholoog of jouw hulpvraag passend is bij de dienstverlening van OpenUp. Is jouw werkgever aangesloten bij OpenUp? Dan is er geen limiet. We kijken dus echt naar hoeveel gesprekken we nodig hebben voor jouw specifieke hulpvraag.

Is jouw werkgever niet aangesloten bij OpenUp? Kijk dan of je zorgverzekeraar is aangesloten, of koop een strippenkaart van 3 gesprekken. Het is mogelijk om dat aantal te vergroten. In een gezamenlijke evaluatie met je psycholoog bespreken jullie of er behoefte is aan een vervolg en zo ja, in welke vorm.

Wat is de relatie tussen OpenUp en iPractice?

OpenUp is een initiatief van psychologenpraktijk iPractice. Benieuwd naar iPractice? Neem dan eens een kijkje op de website.